ACEMAGNIL


Retseptsiz

Acemagnil siklooksigenazani (SOG-1) ingibitsiya qiladi, natijada A2 tromboksanning sintezi bloklanadi va trombotsitlar agregatsiyasi bostiriladi.