ENCELAD


Retseptur

Encelad – trombotsitlar agregatsiyasining o’ziga xos ingibitori bo’lib, koronar arteriyalarni kengaytiruvchi ta’sirga ega.